Sürdürülebilirlik Politikamız

Formplast İçin Sürdürülebilirlik ;  
Formplast‘ın sürdürülebilirlik stratejisi; ideal olan sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegre edilmesi, dolayısıyla kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçası olmayı hedeflemektedir. Bu anlamda sürdürülebilirlik kapsamına giren tüm konuların ana stratejiyle bütünleşmesi çabalarını “ Formplast ‘ın sürdürülebilirlik stratejisi” olarak adlandırabiliriz. Formplast’ın  “Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası”, bütüncül bir yaklaşım kapsamında ve sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri çerçevesinde ele alınmaktadır.
 
“Sürdürülebilirlik” ve “Sosyal Sorumluluk” faaliyetlerini, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alan Formplast’ın temel önceliği, sürekli iyileştirilen ve değer üreten bir yönetim modeli oluşturmaktır.

KAPSAM  
• Formplast sürdürülebilirlik politikası, gerek fabrikanın bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında, müşterilerine karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle tedarikçiler, bir değer zinciri oluşturulması doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklaşımı ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamaları bir bütün olarak ele alınmaktadır.
• Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
• Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
• Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,(Yapılan iyileştirmelerin prim olarak geri dönüşü olması, toplu ortamda teşekkür bildirisinde bulunulması)
• Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak(GES, Kazan Buharı Isınma Sistemi)
• Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
• Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
• Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
• Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
• Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,
• Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek

Çalışan Deneyimi
   Faaliyetlerini sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin farkında olarak yürüten Formplast, büyümesini sürdürülebilir kılarken, gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakma anlayışıyla ilerlemektedir. Tüm çalışanlarına dürüst ve adil bir şekilde davranmayı, ayrımcılıktan kaçınarak insan onuruna saygılı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama sorumluluğunu üstlenmeyi taahhüt eden Formplast, Ayrımcılığa Karşı Sıfır Tolerans Politikası’nı tüm işe alım, terfi, atama ve eğitim süreçlerinde temel ilke olarak benimsemiştir.


Cinsiyet Eşitliği 
Bu kapsamda, sahip olduğu yeteneklerine yaptığı yatırımlarla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Eşitsizliğin Azaltılması konularında da ilerlemeye katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, eşit ücret ilkesi benimsenmekte; 84 kadın ve 156 erkek çalışanımızın ücretleri arasında ayrım yapılmadan aynı görevi yerine getiren çalışanlar arası ücret farklılıkları kıdem ve performansa dayalı ücretlendirme gibi objektif unsurlarla belirlenmektedir. 

 
Çevre 
Sürdürülebilirliğin çevresel boyutlarıyla gelen kaynak tüketimi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi Formplast‘ın öncelikli konularıdır. Küresel çevrenin gelecek nesillere kalmasını güvenceye alarak hareket eden Formplast, iklim dostu olmanın birinci koşulu olan karbon ayak izini sıfırlama çalışmalarını başlatmıştır. Çevresel sorumlu bakış açısının en önemli parçalarından birisi olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,  ISO 9001 ile birlikte entegre olarak yönetilmektedir.
Sera gazı emisyonlarımızı ve karbon ayak izimizi azaltmak, iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynamaktadır. Formplast, sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışmaktadır. Enerji maliyetlerini azaltmak hedefiyle enerjinin verimli kullanılması ve birim üretimdeki enerji kullanım miktarlarının azaltılmasına yönelik projeleri desteklemektedir.

 
İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanları ile tüm ziyaretçi, alt işveren ve stajyerlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunduğu güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı kendisine hedef edinmiş bir kurumdur. Bu anlamda, çalışan sağlığı ve güvenliği vazgeçilmeyecek ilk öncelik olup bu farkındalık tüm yönetim ekipleri ve çalışanları tarafından tartışmasız benimsenmektedir.

 
Tedarikçi Sürdürülebilirliği 
Kalitenin, verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin ön koşulu olan gelişmiş bir değer zincirinde en önemli rol birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizdir. Sahip olduğumuz değerlerin tedarik zincirimiz ve bayilerimiz tarafından da benimsenmesini sağlamak sürdürülebilirlik anlayışımızın önemli parçalarından biridir.
Tedarikçilerimizi seçerken, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir sonucu olarak çevresel, sosyal ve ekonomik kriterlerin yanı sıra operasyon kabiliyeti, çözüm odaklı yaklaşım ve referanslarını da göz önüne almaktayız.
Rekabetçi konumumuzu korumak adına tüm lokal ve global tedarik alternatiflerini değerlendirip, tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizi şeffaf, hesap verebilir ve uyumlu olacak şekilde yapılandırmaktayız.
Tüm tedarikçilerin Tedarikçi Davranış Kurallarını uygulaması beklenmektedir.
 
 1. Yasalara Uyum
 2. İnsan Haklarına Saygı
 3. Çalışma Koşulları
  • Çocuk İşçi Çalıştırma
  • Adil Çalışma Koşulları
  • Özgürce Çalışma Hakkı
  • Eğitim ve Geliştirme
 4. Çalışanların Sağlık ve Güvenliği
 5. Çevresel Sorumluluk
 6. Rüşvetle Mücadele
 7. Hediye Alma Verme Politikası
 8. Sorumluluk
konularında tüm tedarikçilerin uyması gereken kurallar detaylı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
Tedarikçiler ile çalışılmaya başlanmadan önce Tedarikçi Davranış Kuralları ve Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme Anketi ile kritik sürdürülebilirlik önceliklerinin tedarikçiler tarafından benimsenmesi garanti altına alınmıştır. Çerçeve sözleşme dışında sipariş mektupları üzerinde Etik Kurallar, atık yönetimi vb. konularda yasal bağlayıcılık getiren koşullar oluşturulmuştur. 
 
Tedarikçi seçimleri, satın alma prosedüründe belirlenmiş kurallar ve onaylı tedarikçi listesi dikkate alınarak yapılmaktadır. Formplast, tüm tedarikçiler için tedarikçi risk ve performans değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu sürece yasal ve çevresel tüm riskler de dahil edilmektedir. Bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre tedarikçi denetimleri ve saha ziyaretleri düzenlenmektedir. Tedarikçilerin çevreyi, insan haklarını, sağlık ve emniyet koşullarını korumaya yönelik tüm yasal düzenlemelere eksiksiz biçimde uyduğunu kanıtlayabilir durumda olması beklenmektedir. Bu amaçla tedarikçilerin sertifikasyonları incelenmekte, güncel veriler talep edilmektedir. Performans değerlendirmesi sonrası tüm süreçlerle ilgili detaylı olarak hazırlanan performans kartları tedarikçilerle paylaşılmakta ve gelişime açık alanlarla ilgili görüşme ve planlamalar yapılmaktadır. 

Sürdürülebilirlik Performansımız

Sürdürülebilirlik Politikamız

Formplast İçin Sürdürülebilirlik ;  
Formplast‘ın sürdürülebilirlik stratejisi; ideal olan sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegre edilmesi, dolayısıyla kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçası olmayı hedeflemektedir. Bu anlamda sürdürülebilirlik kapsamına giren tüm konuların ana stratejiyle bütünleşmesi çabalarını “ Formplast ‘ın sürdürülebilirlik stratejisi” olarak adlandırabiliriz. Formplast’ın  “Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası”, bütüncül bir yaklaşım kapsamında ve sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri çerçevesinde ele alınmaktadır.
 
“Sürdürülebilirlik” ve “Sosyal Sorumluluk” faaliyetlerini, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alan Formplast’ın temel önceliği, sürekli iyileştirilen ve değer üreten bir yönetim modeli oluşturmaktır.

KAPSAM  
• Formplast sürdürülebilirlik politikası, gerek fabrikanın bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında, müşterilerine karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle tedarikçiler, bir değer zinciri oluşturulması doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklaşımı ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamaları bir bütün olarak ele alınmaktadır.
• Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
• Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
• Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,(Yapılan iyileştirmelerin prim olarak geri dönüşü olması, toplu ortamda teşekkür bildirisinde bulunulması)
• Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak(GES, Kazan Buharı Isınma Sistemi)
• Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
• Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
• Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
• Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
• Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,
• Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek

Çalışan Deneyimi
   Faaliyetlerini sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin farkında olarak yürüten Formplast, büyümesini sürdürülebilir kılarken, gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakma anlayışıyla ilerlemektedir. Tüm çalışanlarına dürüst ve adil bir şekilde davranmayı, ayrımcılıktan kaçınarak insan onuruna saygılı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama sorumluluğunu üstlenmeyi taahhüt eden Formplast, Ayrımcılığa Karşı Sıfır Tolerans Politikası’nı tüm işe alım, terfi, atama ve eğitim süreçlerinde temel ilke olarak benimsemiştir.


Cinsiyet Eşitliği 
Bu kapsamda, sahip olduğu yeteneklerine yaptığı yatırımlarla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Eşitsizliğin Azaltılması konularında da ilerlemeye katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, eşit ücret ilkesi benimsenmekte; 84 kadın ve 156 erkek çalışanımızın ücretleri arasında ayrım yapılmadan aynı görevi yerine getiren çalışanlar arası ücret farklılıkları kıdem ve performansa dayalı ücretlendirme gibi objektif unsurlarla belirlenmektedir. 

 
Çevre 
Sürdürülebilirliğin çevresel boyutlarıyla gelen kaynak tüketimi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi Formplast‘ın öncelikli konularıdır. Küresel çevrenin gelecek nesillere kalmasını güvenceye alarak hareket eden Formplast, iklim dostu olmanın birinci koşulu olan karbon ayak izini sıfırlama çalışmalarını başlatmıştır. Çevresel sorumlu bakış açısının en önemli parçalarından birisi olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,  ISO 9001 ile birlikte entegre olarak yönetilmektedir.
Sera gazı emisyonlarımızı ve karbon ayak izimizi azaltmak, iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynamaktadır. Formplast, sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışmaktadır. Enerji maliyetlerini azaltmak hedefiyle enerjinin verimli kullanılması ve birim üretimdeki enerji kullanım miktarlarının azaltılmasına yönelik projeleri desteklemektedir.

 
İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanları ile tüm ziyaretçi, alt işveren ve stajyerlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunduğu güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı kendisine hedef edinmiş bir kurumdur. Bu anlamda, çalışan sağlığı ve güvenliği vazgeçilmeyecek ilk öncelik olup bu farkındalık tüm yönetim ekipleri ve çalışanları tarafından tartışmasız benimsenmektedir.

 
Tedarikçi Sürdürülebilirliği 
Kalitenin, verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin ön koşulu olan gelişmiş bir değer zincirinde en önemli rol birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizdir. Sahip olduğumuz değerlerin tedarik zincirimiz ve bayilerimiz tarafından da benimsenmesini sağlamak sürdürülebilirlik anlayışımızın önemli parçalarından biridir.
Tedarikçilerimizi seçerken, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir sonucu olarak çevresel, sosyal ve ekonomik kriterlerin yanı sıra operasyon kabiliyeti, çözüm odaklı yaklaşım ve referanslarını da göz önüne almaktayız.
Rekabetçi konumumuzu korumak adına tüm lokal ve global tedarik alternatiflerini değerlendirip, tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizi şeffaf, hesap verebilir ve uyumlu olacak şekilde yapılandırmaktayız.
Tüm tedarikçilerin Tedarikçi Davranış Kurallarını uygulaması beklenmektedir.
 
 1. Yasalara Uyum
 2. İnsan Haklarına Saygı
 3. Çalışma Koşulları
  • Çocuk İşçi Çalıştırma
  • Adil Çalışma Koşulları
  • Özgürce Çalışma Hakkı
  • Eğitim ve Geliştirme
 4. Çalışanların Sağlık ve Güvenliği
 5. Çevresel Sorumluluk
 6. Rüşvetle Mücadele
 7. Hediye Alma Verme Politikası
 8. Sorumluluk
konularında tüm tedarikçilerin uyması gereken kurallar detaylı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
Tedarikçiler ile çalışılmaya başlanmadan önce Tedarikçi Davranış Kuralları ve Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme Anketi ile kritik sürdürülebilirlik önceliklerinin tedarikçiler tarafından benimsenmesi garanti altına alınmıştır. Çerçeve sözleşme dışında sipariş mektupları üzerinde Etik Kurallar, atık yönetimi vb. konularda yasal bağlayıcılık getiren koşullar oluşturulmuştur. 
 
Tedarikçi seçimleri, satın alma prosedüründe belirlenmiş kurallar ve onaylı tedarikçi listesi dikkate alınarak yapılmaktadır. Formplast, tüm tedarikçiler için tedarikçi risk ve performans değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu sürece yasal ve çevresel tüm riskler de dahil edilmektedir. Bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre tedarikçi denetimleri ve saha ziyaretleri düzenlenmektedir. Tedarikçilerin çevreyi, insan haklarını, sağlık ve emniyet koşullarını korumaya yönelik tüm yasal düzenlemelere eksiksiz biçimde uyduğunu kanıtlayabilir durumda olması beklenmektedir. Bu amaçla tedarikçilerin sertifikasyonları incelenmekte, güncel veriler talep edilmektedir. Performans değerlendirmesi sonrası tüm süreçlerle ilgili detaylı olarak hazırlanan performans kartları tedarikçilerle paylaşılmakta ve gelişime açık alanlarla ilgili görüşme ve planlamalar yapılmaktadır. 

Sürdürülebilirlik Performansımız

Sürdürülebilirlik Politikamız

Formplast İçin Sürdürülebilirlik ;  
Formplast‘ın sürdürülebilirlik stratejisi; ideal olan sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegre edilmesi, dolayısıyla kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçası olmayı hedeflemektedir. Bu anlamda sürdürülebilirlik kapsamına giren tüm konuların ana stratejiyle bütünleşmesi çabalarını “ Formplast ‘ın sürdürülebilirlik stratejisi” olarak adlandırabiliriz. Formplast’ın  “Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası”, bütüncül bir yaklaşım kapsamında ve sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri çerçevesinde ele alınmaktadır.
 
“Sürdürülebilirlik” ve “Sosyal Sorumluluk” faaliyetlerini, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alan Formplast’ın temel önceliği, sürekli iyileştirilen ve değer üreten bir yönetim modeli oluşturmaktır.

KAPSAM  
• Formplast sürdürülebilirlik politikası, gerek fabrikanın bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında, müşterilerine karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle tedarikçiler, bir değer zinciri oluşturulması doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklaşımı ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamaları bir bütün olarak ele alınmaktadır.
• Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
• Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
• Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,(Yapılan iyileştirmelerin prim olarak geri dönüşü olması, toplu ortamda teşekkür bildirisinde bulunulması)
• Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak(GES, Kazan Buharı Isınma Sistemi)
• Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
• Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
• Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
• Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
• Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,
• Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek

Çalışan Deneyimi
   Faaliyetlerini sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin farkında olarak yürüten Formplast, büyümesini sürdürülebilir kılarken, gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakma anlayışıyla ilerlemektedir. Tüm çalışanlarına dürüst ve adil bir şekilde davranmayı, ayrımcılıktan kaçınarak insan onuruna saygılı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama sorumluluğunu üstlenmeyi taahhüt eden Formplast, Ayrımcılığa Karşı Sıfır Tolerans Politikası’nı tüm işe alım, terfi, atama ve eğitim süreçlerinde temel ilke olarak benimsemiştir.


Cinsiyet Eşitliği 
Bu kapsamda, sahip olduğu yeteneklerine yaptığı yatırımlarla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Eşitsizliğin Azaltılması konularında da ilerlemeye katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, eşit ücret ilkesi benimsenmekte; 84 kadın ve 156 erkek çalışanımızın ücretleri arasında ayrım yapılmadan aynı görevi yerine getiren çalışanlar arası ücret farklılıkları kıdem ve performansa dayalı ücretlendirme gibi objektif unsurlarla belirlenmektedir. 

 
Çevre 
Sürdürülebilirliğin çevresel boyutlarıyla gelen kaynak tüketimi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi Formplast‘ın öncelikli konularıdır. Küresel çevrenin gelecek nesillere kalmasını güvenceye alarak hareket eden Formplast, iklim dostu olmanın birinci koşulu olan karbon ayak izini sıfırlama çalışmalarını başlatmıştır. Çevresel sorumlu bakış açısının en önemli parçalarından birisi olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,  ISO 9001 ile birlikte entegre olarak yönetilmektedir.
Sera gazı emisyonlarımızı ve karbon ayak izimizi azaltmak, iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynamaktadır. Formplast, sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışmaktadır. Enerji maliyetlerini azaltmak hedefiyle enerjinin verimli kullanılması ve birim üretimdeki enerji kullanım miktarlarının azaltılmasına yönelik projeleri desteklemektedir.

 
İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanları ile tüm ziyaretçi, alt işveren ve stajyerlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunduğu güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı kendisine hedef edinmiş bir kurumdur. Bu anlamda, çalışan sağlığı ve güvenliği vazgeçilmeyecek ilk öncelik olup bu farkındalık tüm yönetim ekipleri ve çalışanları tarafından tartışmasız benimsenmektedir.

 
Tedarikçi Sürdürülebilirliği 
Kalitenin, verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin ön koşulu olan gelişmiş bir değer zincirinde en önemli rol birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizdir. Sahip olduğumuz değerlerin tedarik zincirimiz ve bayilerimiz tarafından da benimsenmesini sağlamak sürdürülebilirlik anlayışımızın önemli parçalarından biridir.
Tedarikçilerimizi seçerken, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir sonucu olarak çevresel, sosyal ve ekonomik kriterlerin yanı sıra operasyon kabiliyeti, çözüm odaklı yaklaşım ve referanslarını da göz önüne almaktayız.
Rekabetçi konumumuzu korumak adına tüm lokal ve global tedarik alternatiflerini değerlendirip, tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizi şeffaf, hesap verebilir ve uyumlu olacak şekilde yapılandırmaktayız.
Tüm tedarikçilerin Tedarikçi Davranış Kurallarını uygulaması beklenmektedir.
 
 1. Yasalara Uyum
 2. İnsan Haklarına Saygı
 3. Çalışma Koşulları
  • Çocuk İşçi Çalıştırma
  • Adil Çalışma Koşulları
  • Özgürce Çalışma Hakkı
  • Eğitim ve Geliştirme
 4. Çalışanların Sağlık ve Güvenliği
 5. Çevresel Sorumluluk
 6. Rüşvetle Mücadele
 7. Hediye Alma Verme Politikası
 8. Sorumluluk
konularında tüm tedarikçilerin uyması gereken kurallar detaylı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
Tedarikçiler ile çalışılmaya başlanmadan önce Tedarikçi Davranış Kuralları ve Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme Anketi ile kritik sürdürülebilirlik önceliklerinin tedarikçiler tarafından benimsenmesi garanti altına alınmıştır. Çerçeve sözleşme dışında sipariş mektupları üzerinde Etik Kurallar, atık yönetimi vb. konularda yasal bağlayıcılık getiren koşullar oluşturulmuştur. 
 
Tedarikçi seçimleri, satın alma prosedüründe belirlenmiş kurallar ve onaylı tedarikçi listesi dikkate alınarak yapılmaktadır. Formplast, tüm tedarikçiler için tedarikçi risk ve performans değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu sürece yasal ve çevresel tüm riskler de dahil edilmektedir. Bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre tedarikçi denetimleri ve saha ziyaretleri düzenlenmektedir. Tedarikçilerin çevreyi, insan haklarını, sağlık ve emniyet koşullarını korumaya yönelik tüm yasal düzenlemelere eksiksiz biçimde uyduğunu kanıtlayabilir durumda olması beklenmektedir. Bu amaçla tedarikçilerin sertifikasyonları incelenmekte, güncel veriler talep edilmektedir. Performans değerlendirmesi sonrası tüm süreçlerle ilgili detaylı olarak hazırlanan performans kartları tedarikçilerle paylaşılmakta ve gelişime açık alanlarla ilgili görüşme ve planlamalar yapılmaktadır. 

Sürdürülebilirlik Performansımız

Sürdürülebilirlik Politikamız

Formplast İçin Sürdürülebilirlik ;  
Formplast‘ın sürdürülebilirlik stratejisi; ideal olan sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegre edilmesi, dolayısıyla kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçası olmayı hedeflemektedir. Bu anlamda sürdürülebilirlik kapsamına giren tüm konuların ana stratejiyle bütünleşmesi çabalarını “ Formplast ‘ın sürdürülebilirlik stratejisi” olarak adlandırabiliriz. Formplast’ın  “Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası”, bütüncül bir yaklaşım kapsamında ve sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri çerçevesinde ele alınmaktadır.
 
“Sürdürülebilirlik” ve “Sosyal Sorumluluk” faaliyetlerini, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alan Formplast’ın temel önceliği, sürekli iyileştirilen ve değer üreten bir yönetim modeli oluşturmaktır.

KAPSAM  
• Formplast sürdürülebilirlik politikası, gerek fabrikanın bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında, müşterilerine karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle tedarikçiler, bir değer zinciri oluşturulması doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklaşımı ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamaları bir bütün olarak ele alınmaktadır.
• Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
• Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
• Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,(Yapılan iyileştirmelerin prim olarak geri dönüşü olması, toplu ortamda teşekkür bildirisinde bulunulması)
• Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak(GES, Kazan Buharı Isınma Sistemi)
• Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
• Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
• Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
• Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
• Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,
• Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek

Çalışan Deneyimi
   Faaliyetlerini sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin farkında olarak yürüten Formplast, büyümesini sürdürülebilir kılarken, gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakma anlayışıyla ilerlemektedir. Tüm çalışanlarına dürüst ve adil bir şekilde davranmayı, ayrımcılıktan kaçınarak insan onuruna saygılı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama sorumluluğunu üstlenmeyi taahhüt eden Formplast, Ayrımcılığa Karşı Sıfır Tolerans Politikası’nı tüm işe alım, terfi, atama ve eğitim süreçlerinde temel ilke olarak benimsemiştir.


Cinsiyet Eşitliği 
Bu kapsamda, sahip olduğu yeteneklerine yaptığı yatırımlarla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Eşitsizliğin Azaltılması konularında da ilerlemeye katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, eşit ücret ilkesi benimsenmekte; 84 kadın ve 156 erkek çalışanımızın ücretleri arasında ayrım yapılmadan aynı görevi yerine getiren çalışanlar arası ücret farklılıkları kıdem ve performansa dayalı ücretlendirme gibi objektif unsurlarla belirlenmektedir. 

 
Çevre 
Sürdürülebilirliğin çevresel boyutlarıyla gelen kaynak tüketimi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi Formplast‘ın öncelikli konularıdır. Küresel çevrenin gelecek nesillere kalmasını güvenceye alarak hareket eden Formplast, iklim dostu olmanın birinci koşulu olan karbon ayak izini sıfırlama çalışmalarını başlatmıştır. Çevresel sorumlu bakış açısının en önemli parçalarından birisi olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,  ISO 9001 ile birlikte entegre olarak yönetilmektedir.
Sera gazı emisyonlarımızı ve karbon ayak izimizi azaltmak, iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynamaktadır. Formplast, sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışmaktadır. Enerji maliyetlerini azaltmak hedefiyle enerjinin verimli kullanılması ve birim üretimdeki enerji kullanım miktarlarının azaltılmasına yönelik projeleri desteklemektedir.

 
İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanları ile tüm ziyaretçi, alt işveren ve stajyerlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunduğu güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı kendisine hedef edinmiş bir kurumdur. Bu anlamda, çalışan sağlığı ve güvenliği vazgeçilmeyecek ilk öncelik olup bu farkındalık tüm yönetim ekipleri ve çalışanları tarafından tartışmasız benimsenmektedir.

 
Tedarikçi Sürdürülebilirliği 
Kalitenin, verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin ön koşulu olan gelişmiş bir değer zincirinde en önemli rol birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizdir. Sahip olduğumuz değerlerin tedarik zincirimiz ve bayilerimiz tarafından da benimsenmesini sağlamak sürdürülebilirlik anlayışımızın önemli parçalarından biridir.
Tedarikçilerimizi seçerken, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir sonucu olarak çevresel, sosyal ve ekonomik kriterlerin yanı sıra operasyon kabiliyeti, çözüm odaklı yaklaşım ve referanslarını da göz önüne almaktayız.
Rekabetçi konumumuzu korumak adına tüm lokal ve global tedarik alternatiflerini değerlendirip, tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizi şeffaf, hesap verebilir ve uyumlu olacak şekilde yapılandırmaktayız.
Tüm tedarikçilerin Tedarikçi Davranış Kurallarını uygulaması beklenmektedir.
 
 1. Yasalara Uyum
 2. İnsan Haklarına Saygı
 3. Çalışma Koşulları
  • Çocuk İşçi Çalıştırma
  • Adil Çalışma Koşulları
  • Özgürce Çalışma Hakkı
  • Eğitim ve Geliştirme
 4. Çalışanların Sağlık ve Güvenliği
 5. Çevresel Sorumluluk
 6. Rüşvetle Mücadele
 7. Hediye Alma Verme Politikası
 8. Sorumluluk
konularında tüm tedarikçilerin uyması gereken kurallar detaylı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
Tedarikçiler ile çalışılmaya başlanmadan önce Tedarikçi Davranış Kuralları ve Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme Anketi ile kritik sürdürülebilirlik önceliklerinin tedarikçiler tarafından benimsenmesi garanti altına alınmıştır. Çerçeve sözleşme dışında sipariş mektupları üzerinde Etik Kurallar, atık yönetimi vb. konularda yasal bağlayıcılık getiren koşullar oluşturulmuştur. 
 
Tedarikçi seçimleri, satın alma prosedüründe belirlenmiş kurallar ve onaylı tedarikçi listesi dikkate alınarak yapılmaktadır. Formplast, tüm tedarikçiler için tedarikçi risk ve performans değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu sürece yasal ve çevresel tüm riskler de dahil edilmektedir. Bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre tedarikçi denetimleri ve saha ziyaretleri düzenlenmektedir. Tedarikçilerin çevreyi, insan haklarını, sağlık ve emniyet koşullarını korumaya yönelik tüm yasal düzenlemelere eksiksiz biçimde uyduğunu kanıtlayabilir durumda olması beklenmektedir. Bu amaçla tedarikçilerin sertifikasyonları incelenmekte, güncel veriler talep edilmektedir. Performans değerlendirmesi sonrası tüm süreçlerle ilgili detaylı olarak hazırlanan performans kartları tedarikçilerle paylaşılmakta ve gelişime açık alanlarla ilgili görüşme ve planlamalar yapılmaktadır. 

Sürdürülebilirlik Performansımız